ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed25112020

LAST_UPDATETue, 17 Nov 2020 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου, Δήμου Ήλιδας» Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου, Δήμου Ήλιδας»

hot!
Date added: 06/25/2020
Date modified: 07/03/2020
Filesize: 6.44 MB
Downloads: 442

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου, Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού 50.000,00€ (με ΦΠΑ), Αριθ. Μελ.:25/2018 και με κωδικό CPV:45453100-8.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη και στο θεωρημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού στην παρούσα ιστοσελίδα (στον παρακάτω σύνδεσμο ‘Download’).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της οδού Ιπποκράτους 50, την Τρίτη 07/07/2020 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ιπποκράτους 50 – Γραφεία Δ.Τ.Υ. αποκλειστικά και όχι στο κτίριο του Δημαρχείου). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται:

 1. Διακήρυξη
 2. Προκήρυξη
 3. Μελέτη/Τεχνική Έκθεση
 4. Προϋπολογισμός
 5. ΕΣΥ
 6. ΤΕΥΔ
 7. Αποτύπωση θέσης έργου
 8. Προμετρήσεις
 9. Τιμολόγιο Μελέτης
 10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες: 2622360581,2

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2020

hot!
Date added: 06/10/2020
Date modified: 06/10/2020
Filesize: 984.32 kB
Downloads: 414

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ προϋπολογισμού #67.992,80# ευρώ με το Φ.Π.Α. Αριθ. Μελ.:25/2020.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ: 27200
Τηλ.: 2622360561
Telefax:2622360569
E-mail: chriszafeir@amaliada.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosilidas.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Δαπανών του Δήμου Ήλιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 75252000-7

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Παραλιών Δήμου Ήλιδας

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερες (4) Μήνες

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη και στη μελέτη

8. Εγγυήσεις συμμετοχής: Δεν απαιτείται.

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με συνοπτικό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 19/06/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

hot!
Date added: 05/15/2020
Date modified: 05/15/2020
Filesize: 139.59 kB
Downloads: 482

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών) και δύο (2) ατόμων (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών). Η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2020 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου, Δήμου Ήλιδας» Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου, Δήμου Ήλιδας»

hot!
Date added: 05/15/2020
Date modified: 05/15/2020
Filesize: 6.52 MB
Downloads: 489

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου, Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού 50.000,00€ (με ΦΠΑ), Αριθ. Μελ.:25/2018 και με κωδικό CPV:45453100-8.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη και στο θεωρημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού στην παρούσα ιστοσελίδα (στον παρακάτω σύνδεσμο ‘Download’).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Πέμπτη 28/05/2020 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).

Επισυνάπτονται:

 1. Διακήρυξη
 2. Προκήρυξη
 3. Μελέτη/Τεχνική Έκθεση
 4. Προϋπολογισμός
 5. ΕΣΥ
 6. ΤΕΥΔ
 7. Αποτύπωση θέσης έργου
 8. Προμετρήσεις
 9. Τιμολόγιο Μελέτης
 10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες: 2622360581,2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΕΤΗ

hot!
Date added: 05/14/2020
Date modified: 05/15/2020
Filesize: 2.62 MB
Downloads: 418

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΕΤΗ. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Τρίτη 26-05-2020, ώρα 11.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

 1.     Η υπ’ άριθμ. 23/2020 σχετική Μελέτη.
 2.     Η 8116-2020 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (20PROC006701613)
 3.     Η 8127-2020 Προκήρυξη (ΑΔΑ ΩΩΗ0ΩΡΘ-6ΜΑ)
 4.     Πρότυπο Έντυπο ΤΕΥΔ

Πληροφορίες: Τμήμα ΤΠΕ Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360590 Ζαφειροπουλος Διονύσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘ ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ)

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 248.39 kB
Downloads: 463

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝ ΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩ Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ με διακριτικό τίτλο «Η.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε.», ως μονομετοχικη ανώνυμη εταιρεία του
Δήμου Ήλιδας, δυνάμει των αριθμ. 7/23.01.2020, 8/05.03.2020 και 9/21.04.2020 αποφάσεων του ιοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), του Ν.3852/2010 και του .Κ.Κ (Ν.3463/06)

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι


Τη διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εστιατορίου που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της πλατείας της Κουρούτας του ήμου Ήλιδας, εμβαδού 90 τ.μ. με προαύλιο χώρο περιμετρικά του καταστήματος πλάτους τριών (3) μέτρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή της Η.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε. και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και των
προφορικών προσφορών θα λάβει χώρα στα γραφεία που διατηρεί η Η.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε. στην οδό Ρ. Φεραίου & Αγ. Τρύφωνος στην Αμαλιάδα (Κτίριο Ραδιοφωνικού Σταθμού – 2ος όροφος), την 13η Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12.00 π.μ. έως και 13.00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2020

hot!
Date added: 04/13/2020
Date modified: 04/13/2020
Filesize: 1.92 MB
Downloads: 731

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Ηλεκτρολογικό Υλικό 2020 Δήμου Ήλιδας» προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 50.193,65 συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ 24%,.

Κωδικός CPV : 31681410,31521000,31681410,31440000

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 04/05/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 04/05/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία  αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Προκήρυξη για επιλογή αναδόχου για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών Προκήρυξη για επιλογή αναδόχου για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών

hot!
Date added: 03/18/2020
Date modified: 04/19/2020
Filesize: 336.13 kB
Downloads: 577

Με την 5552/18.03.2020 προκήρυξη του Αντιδημάρχου Ήλιδας κ. Ζαχαρόπουλου Βασιλείου (ΑΔΑ : 64ΚΡΩΡΘ-Δ7Θ) προκηρύχθηκε η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών για λογαριασμό του Δήμου Ήλιδας.

Η ζητούμενη υπηρεσία περιλαμβάνει : α) τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Ήλιδας και του αναδόχου ώστε να ενημερώνεται το πρώτο αυτόματα για τις καταβολές οφειλών, β) την είσπραξη οφειλών για λογαριασμό του Δήμου Ήλιδας από το δίκτυο του παρόχου αλλά και εκείνα των συνεργαζόμενων παρόχων με το Σύστημα Πληρωμών της ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., γ) την απόδοση αυτών των εισπράξεων στο Δήμο Ήλιδας.

Δικαιούμενος να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία ως υποψήφιος ανάδοχος είναι κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενταγμένο στο Σύστημα Πληρωμών της ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.

Η δαπάνη της παρεχόμενης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε ετήσια βάση.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πάροχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμειακής Λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ήλιδας (υπεύθυνος : Αθανάσιος Κρίσπης, τηλ/νο : 2622360550, τηλ/πο : 2622360549, ηλ. ταχ. : krispis@amaliada.gr).

Οι έγγραφες σφραγισμένες προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 11:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Διακήρυξη Εκμίσθωσης του ακινήτου (κατάστημα – εστιατόριο) στην πλατεία της Κουρούτας Διακήρυξη Εκμίσθωσης του ακινήτου (κατάστημα – εστιατόριο) στην πλατεία της Κουρούτας

hot!
Date added: 03/10/2020
Date modified: 03/10/2020
Filesize: 179.16 kB
Downloads: 597

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Αμαλιάδας(ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε.)
προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του ακινήτου (κατάστημα – εστιατόριο) που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3/4/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. έως και 13.00 μ.μ στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε.», επί της οδού Ρ. Φεραίου & Αγ. Τρύφωνος στην Αμαλιάδα (Κτίριο Ραδιοφωνικού Σταθμού – 2ος όροφος).
Σε περίπτωση που η ανωτέρω δημοπρασία αποβεί άγονη, θα διενεργηθεί επαναληπτική δημοπρασία στον ίδιο ως άνω τόπο την 10η Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00 π.μ. έως και 13.00 μ.μ., ενώπιον της ως άνω Επιτροπής.

Διακήρυξη για μίσθωση χώρου φιλοξενίας αδέσποτων Διακήρυξη για μίσθωση χώρου φιλοξενίας αδέσποτων

hot!
Date added: 03/10/2020
Date modified: 03/11/2020
Filesize: 325.35 kB
Downloads: 776

Ο Δήμος Ήλιδας διακηρύττει ότι, εκτίθεται σε μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου με σκοπό την φιλοξενία και φροντίδα αδέσποτων ζώων από το Δήμο Ήλιδας, σύμφωνα με τους όρους διαγωνισμού που συντάχθηκαν και καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 68/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σε δύο φάσεις:
Η πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί την 30η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρες από 11.30π.μ. έως 12.30μ.μ. και θα κατατεθούν οι προσφορές των ακινήτων (εκτός των οικονομικών). Σε περίπτωση που αποβεί άγονη θα πραγματοποιηθεί χωρίς νεότερη ειδοποίηση επαναληπτική  δημοπρασία την 3η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρες από 11.30π.μ. έως 12.30μ.μ.
Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ήλιδας, και στα τηλέφωνα: 2622360520 & 565 (Κόλλιας Ιωάννης & Σάκκου Αγγελική), τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
Επισυνάπτετεται το πλήρες κείμενο της περίληψης διακήρυξης.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS