ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat15052021

LAST_UPDATEFri, 14 May 2021 5am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκμίσθωσης ακινήτου της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκμίσθωσης ακινήτου της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας

hot!
Date added: 02/27/2019
Date modified: 02/27/2019
Filesize: 178.58 kB
Downloads: 1339

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην θέση «Μάντρα» της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας έκτασης (16) στρεμμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με σκοπό να καλλιεργηθεί σύμφωνα με την 466/2018 Α.Δ.Σ με ελάχιστο όριο  πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 40,00 € το έτος. Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια.
 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

hot!
Date added: 02/26/2019
Date modified: 02/26/2019
Filesize: 3.42 MB
Downloads: 1271


Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ προϋπολογισμού  #97.170,31# € με το Φ.Π.Α. (13% & 14%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό 71165  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ.: 27200
Τηλ.:2622360526 -2622360515
E-mail: aleventi@amaliada.gr   & cpapageorgiou@amaliada.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr
Κωδικός NUTS: EL 633

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosilidas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Δήμο Ήλιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 1500000-8, 1510000-9, 1520000-0,1530000-1, 1581000-9, 1550000-3
4. Κωδικός NUTS  τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 633
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Ήλιδας και των Ν.Π. αυτού (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) για ένα έτος.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
7. Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη. Εγγυήσεις συμμετοχής 1% επί του καθαρού ποσού και για κάθε ομάδα συμμετοχής
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα-ομάδες: Ναι
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) ομάδες, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και περιγράφονται στη Μελέτη και στη Διακήρυξη.
10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα ειδών
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με αρχή την  ημέρα δημοσιοποίησης στο ΕΣΗΔΗΣ και ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών την 21/03/2019 και η ώρα λήξης  12:30 μμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες

Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση “Ντανασέϊκα” Τ.Κ. Χαβαρίου και “Άμμος” Τ.Κ. Αρχ. Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση “Ντανασέϊκα” Τ.Κ. Χαβαρίου και “Άμμος” Τ.Κ. Αρχ. Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 02/25/2019
Date modified: 02/25/2019
Filesize: 7.34 MB
Downloads: 1224
  1. Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσειΔημόσιοΑνοικτό Διαγωνισμόμέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση “Ντανασέϊκα” Τ.Κ. Χαβαρίου και “Άμμος” Τ.Κ. Αρχ. Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας»

µεπροϋπολογισμό 580.000,00(με Φ.Π.Ακαιαναθεώρηση),

  1. Κωδικός CPV:[45233140-2] (Οδικά Έργα)
  2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 12/03/2019ημέρα   Τρίτη   και ώρα 23.59.59
  3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/03/2019   ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.00

Τα σχέδια του διαγωνισμού είναι αναρτημένα μαζί με τα υπόλοιπα τεύχη στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΑ συστήματος 75237

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης  Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων» Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων»

hot!
Date added: 12/24/2018
Date modified: 12/24/2018
Filesize: 5.78 MB
Downloads: 1235

Ο Δήμαρχος Hλιδας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημοσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει - τιμής, η «Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης  Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού €145.000,00 με ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με πολυετή δέσμευση €9.000,00  για το 2018 και €136.000,00  για το έτος 2019 βάσει της εγκεκριμένης Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, και βαρύνει την με Κ.Α.: 20.7131.00001 σχ. πίστωση των προϋπολογισμού των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2018/2019 του Δήμου.
 
Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αφορά:
 
Ομάδα 1: Προμήθεια οκτώ (8) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος)
 
 Ομάδα 2: Προμήθεια (1) ενός μηχανισμού υδραυλικού γερανού επί ενός απορριμματοφόρου οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου, προκειμένου να εξαφαλίζεται η αποκομιδή των ανωτέρω υπόγειων κάδων
 
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ’ αριθμ 17/2018 μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21-1-2019 και ώρα 12:00μμ.

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/18/2018
Date modified: 12/18/2018
Filesize: 2.14 MB
Downloads: 1301

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας µε προϋπολογισμό 225.680,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.,
2.    Κωδικός  CPV: [37535200-9]
3.    Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 11/01/2019  και ώρα 12.00.
4.    Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17/01/2019 και ώρα  11.00.

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 11/07/2018
Date modified: 11/07/2018
Filesize: 77.76 MB
Downloads: 1457

1.    Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»
µε προϋπολογισμό 2.396.000,00€  (με Φ.Π.Α και αναθεώρηση),
2.    Κωδικός  CPV: [45262640-9] (Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος)
3.    Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 03/12/2018  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 23.59.59
4.    Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 06/12/2018   ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10.00.00

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμπύ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  για το έργο "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018" Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμπύ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018"

hot!
Date added: 11/05/2018
Date modified: 11/07/2018
Filesize: 14.95 MB
Downloads: 1436

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018»

Κωδικός CPV:[45233140-2] (Οδικά Έργα)

Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/11/2018 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 23.59.59

Διαρρυθμίσεις χώρων για τη δημιουργία νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας στην Αμαλιάδα Διαρρυθμίσεις χώρων για τη δημιουργία νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας στην Αμαλιάδα

hot!
Date added: 10/15/2018
Date modified: 10/15/2018
Filesize: 3.58 MB
Downloads: 1613

Ο  Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» προκηρύσσεισυνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμόγιατηνανάθεσητουέργου«Διαρρυθμίσεις χώρων για την δημιουργία νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας στην Αμαλιάδα», (αριθ. μελ.: 36/2018),προϋπολογισμού 61.500,00 € (με Φ.Π.Ακαιαναθεώρηση), με κωδικό CPV45453000-7

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 30 - 10 - 2018 ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).

Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για να στεγασθούν οι υπηρεσίες την Δημοτικής Αστυνομίας Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για να στεγασθούν οι υπηρεσίες την Δημοτικής Αστυνομίας

hot!
Date added: 10/12/2018
Date modified: 10/13/2018
Filesize: 313.56 kB
Downloads: 1455

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για να στεγασθούν οι υπηρεσίες την Δημοτικής Αστυνομίας (Επαναληψη Διαδικασίας)

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για "Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ. Αμαλιάδας" Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για "Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ. Αμαλιάδας"

hot!
Date added: 08/16/2018
Date modified: 08/16/2018
Filesize: 8.53 MB
Downloads: 1586

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ. Αμαλιάδας» µε προϋπολογισμό 125.000,00€  (με Φ.Π.Α και αναθεώρηση),
Κωδικός  CPV: [45233140-2] (Οδικά Έργα)
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633.
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 17/09/2018  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 23.59.59

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS