ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue24112020

LAST_UPDATETue, 17 Nov 2020 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»

hot!
Date added: 05/18/2018
Date modified: 05/18/2018
Filesize: 1.07 MB
Downloads: 1160

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» προϋπολογισμού #60.000,00# € με το Φ.Π.Α. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη 31-05-2018, ώρα 10.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

    Η σχετική Μελέτη.
    Η 11166-18 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ 18PROC003121758)
    Η 11174-18 Προκήρυξη (ΑΔΑ 6ΦΜΔΩΡΘ-ΡΚΟ)

Πληροφορίες :
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
Τηλ. 2622360561, Ζαφειρόπουλος Χρήστος

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 05/15/2018
Date modified: 05/15/2018
Filesize: 387.09 kB
Downloads: 1281

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας,βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου (Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα) στην αρμόδια υπάλληλο (Μαρία Φωτοπούλου, τηλ/νο : 2622360525, τηλ/πο : 2622360501) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στον πίνακα ανακοινώσεων του Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου Αμαλιάδας, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του OPEN BAR στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του OPEN BAR στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

hot!
Date added: 05/10/2018
Date modified: 05/10/2018
Filesize: 125.38 kB
Downloads: 1178

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του OPEN BAR στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Εστιατορίου στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Εστιατορίου στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

hot!
Date added: 05/10/2018
Date modified: 05/10/2018
Filesize: 123.6 kB
Downloads: 1173

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Εστιατορίου στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση της Ψησταριάς στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση της Ψησταριάς στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

hot!
Date added: 05/10/2018
Date modified: 05/10/2018
Filesize: 125.56 kB
Downloads: 1172

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση της Ψησταριάς στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ” ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ”

hot!
Date added: 04/24/2018
Date modified: 05/11/2018
Filesize: 2.04 MB
Downloads: 1147

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμαρχος Ήλιδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για τηνανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ” προϋπολογισμού #273.647,90# ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι αμέσως με τη δημοσίευση του διαγωνισμού στην ανωτέρω πλατφόρμα και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 17/05/2018 και η ώρα λήξης 12:00 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

11/05/2018: Αναρτήθηκε Διευκρίνηση προς Οικονομικούς Φορείς

Πληροφορίες :
Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ. 2622360582, Γιαννούλης Νικόλαος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ»

hot!
Date added: 04/19/2018
Date modified: 04/19/2018
Filesize: 902.73 kB
Downloads: 1318

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια Κάδων Απορριμάτων. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη 03-05-2018, ώρα 11.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

 1. Η σχετική Μελέτη.
 2. Η 8697-2018 Διακήρυξη της συγκεκριμένης προμήθειας (ΑΔΑΜ 18PROC002968652)
 3. Η 8698-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ 64ΔΥΩΡΘ-ΟΧΜ)

Πληροφορίες :
Διευθυνση Καθαριοτητας & Πρασίνου
Τηλ. 2622029712, Δελλής Αθανάσιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018»

hot!
Date added: 04/19/2018
Date modified: 04/30/2018
Filesize: 1.83 MB
Downloads: 1417

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Παρασκευή 04-05-2018, ώρα 11.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

 1. Η σχετική Μελέτη.
 2. Η 8699-2018 Διακήρυξη της συγκεκριμένης προμήθειας (ΑΔΑΜ 18PROC002968892)
 3. Η 8700-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ 6ΘΤΦΩΡΘ-ΣΨ5)
 4. Διευκρίνηση προς Οικονομικούς Φορείς (Αναρτήθηκε 20/04/2018)
 5. Διευκρίνησεις προς Οικονομικούς Φορείς (Αναρτήθηκε 30/04/2018)

Πληροφορίες :
Διευθυνση Καθαριοτητας & Πρασίνου
Τηλ. 2622029712, Δελλής Αθανάσιος

 1. Διευκρίνηση προς Οικονομικούς Φορείς (Αναρτήθηκε 20/04/2018)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΕΤΗ

hot!
Date added: 04/18/2018
Date modified: 04/18/2018
Filesize: 2.17 MB
Downloads: 1180

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΕΤΗ. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Τρίτη 30-04-2018, ώρα 11.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

 1. Η υπ’ άριθμ. 09/2018 σχετική Μελέτη.
 2. Η 8515-2018 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (18PROC002956904)
 3. Η 8521-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ 7Ν6ΞΩΡΘ-ΧΘΕ)

Πληροφορίες: Τμήμα ΤΠΕ Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360590 Ζαφειροπουλος Διονύσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

hot!
Date added: 04/05/2018
Date modified: 04/05/2018
Filesize: 215.98 kB
Downloads: 1448

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου στην τ.κ Κρυονερίου, με σύναψη μισθωτικής σχέσης,  που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.


Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 16/04/2018 και  ώρα 11.00π.μ. Ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS