ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed25112020

LAST_UPDATETue, 17 Nov 2020 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 04/03/2018
Date modified: 04/24/2018
Filesize: 9.52 MB
Downloads: 1487

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» µε προϋπολογισμό 1.060.200,00€(με Φ.Π.Α και αναθεώρηση), μεκωδικό CPV [45233140-2]

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/04/2018 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 23.59.59

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/04/2018   ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/04/2018:
Ανακοινώνεται  ότι με την υπ΄ αρ. 121/2018  απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας, αποφασίστηκε η ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό συστήματος 72187  και η μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και της  ηλεκτρονικής αποσφράγισής  τους.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,  ορίστηκε  η 07/05/2018  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 23.59.59.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών, ορίστηκε  η 10/05/2018   ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10.00.00.
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μεταφέρεται στον αύξοντα αριθμό συστήματος 72797.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια μέχρι δύο (2) μηνών Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια μέχρι δύο (2) μηνών

hot!
Date added: 12/20/2017
Date modified: 12/20/2017
Filesize: 380.23 kB
Downloads: 1348

Ο Δήμος Ήλιδας ύστερα από την 444/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας (ΑΔΑ: 7ΦΡΙΩΡΘ-Β2Χ) και την 309490/12.12.2017 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΗΤ5ΟΡ1Φ-ΡΞΧ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια μέχρι δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου  διεθνή ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την Προμήθεια του εξοπλισμού για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας» Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια του εξοπλισμού για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας»

hot!
Date added: 12/07/2017
Date modified: 12/07/2017
Filesize: 1.47 MB
Downloads: 1349

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ   ΗΛΙΔΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής ανά μονάδα, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο με τίτλο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 15/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου Ήλιδας, την υπ' αριθμόν 265/2017 (ΑΔΑ: 756ΤΩΡΘ-ΞΕΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο : “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας”», την υπ’ αριθμόν  278/2017 (ΑΔΑ: 66ΥΠΩΡΘ-ΩΓ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας με τίτλο: «Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, της μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, της διάθεσης πίστωσης, τον καθορισμό όρων του διαγωνισμού, την συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων του υπό σύσταση διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Νομού Ηλείας».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 905.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 730.000,00 €   πλέον ΦΠΑ (24%) 175.200,00 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 08-12-2017 και ώρα 13:00. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 30-01-¬2018 και ώρα 13:00.

Aναμορφωμένος πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008 Aναμορφωμένος πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008

hot!
Date added: 11/29/2017
Date modified: 11/29/2017
Filesize: 358.4 kB
Downloads: 1647

Ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008 εκκρεμούς προκήρυξης του πρώην Δήμου Πηνείας (ΦΕΚ ΑΣΕΠ΄298/26.06.2008) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού.

Αφορά την ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008 εκκρεμούς προκήρυξης του πρώην Δήμου Πηνείας (ΦΕΚ ΑΣΕΠ΄298/26.06.2008) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

hot!
Date added: 11/01/2017
Date modified: 11/01/2017
Filesize: 4.5 MB
Downloads: 1412

Ο Δήμος Ήλιδας διενεργεί Ανοικτο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για τη Προμήθεια "ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του Δήμου & των Ν.Π. αυτού " για ένα έτος. Ενημερώνουμε τους Οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν ότι η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει στη πλατφόρμα του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού Αμαλιάδας – Κουρούτας – Χαβαρίου – Σιμόπουλου του Δήμου Ήλιδας Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού Αμαλιάδας – Κουρούτας – Χαβαρίου – Σιμόπουλου του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 09/29/2017
Date modified: 10/02/2017
Filesize: 198.17 kB
Downloads: 113

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού Αμαλιάδας – Κουρούτας – Χαβαρίου – Σιμόπουλου του Δήμου Ήλιδας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 22.826,93€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 12-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

hot!
Date added: 08/11/2017
Date modified: 08/11/2017
Filesize: 2.29 MB
Downloads: 1708

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017». Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 28-08-2017, ώρα 10.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

    Η υπ’ άριθμ. 22/2017 σχετική Μελέτη.
    Η 20108-2017 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ(17PROC001812072)
    Η 20110-2017 Προκήρυξη (ΑΔΑ Ω82ΦΩΡΘ-ΨΦΞ)
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες :
Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

hot!
Date added: 07/31/2017
Date modified: 07/31/2017
Filesize: 377.83 kB
Downloads: 1700

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να Υλικά Οδικής Σήμανσης (όπως αναφέρεται στη σχετική Μελέτη) προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς, μέχρι την 10-08-2017 και ώρα 10:00 πμ , να καταθέσουν προσφορά, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 07/12/2017
Date modified: 07/17/2017
Filesize: 1.04 MB
Downloads: 1516

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού  #68.200,00# € με το Φ.Π.Α.

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΔΟΥΝΕΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΔΟΥΝΕΙΚΑ

hot!
Date added: 06/22/2017
Date modified: 06/22/2017
Filesize: 148.06 kB
Downloads: 1809

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής
χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας από τον Δήμο Ήλιδας προς τρίτους για τη λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) σε Τ.Κ. Δουνείκων
2017/2018/2019

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS