ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue26092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΚΑΙ ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΚΑΙ ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"

hot!
Date added: 03/09/2021
Date modified: 03/17/2021
Filesize: Unknown
Downloads: 1628

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΚΑΙ ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΚΑΙ ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» µε προϋπολογισμό 2.333.156,39€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικός CPV: [45232420-2] (Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων).
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.59.59.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (συμπλήρωση του άρθρου 8.1)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ήλιδας» Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ήλιδας»

hot!
Date added: 12/21/2020
Date modified: 12/21/2020
Filesize: 5.1 MB
Downloads: 1340

     Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιωσιμότητας Αστικής Κινητικότητας Δήμου ΄Ηλιδας» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€64.995,84) συμπ/νου ΦΠΑ.


     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ήλιδας, οδός Φιλικής Εταιρείας 6, την 12/1/2021 και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 12/1/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.


     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.


     Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας στο τηλέφωνο 2622360583-582.

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

hot!
Date added: 12/07/2020
Date modified: 12/07/2020
Filesize: 1.57 MB
Downloads: 1345

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ", προϋπολογισμού #109.813,58# € με το Φ.Π.Α. (13% & 14%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με αρχή την ημέρα δημοσιοποίησης στο ΕΣΗΔΗΣ και ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών την Πέμπτη 17/12/2020 και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
       
Πληροφορίες: 2622360576, 556

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

hot!
Date added: 12/01/2020
Date modified: 12/05/2020
Filesize: 1.37 MB
Downloads: 1361

O Δήμαρχος Ήλιδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφων προσφορών ορίζεται η 11/12/2020 και ώρα 11:00πμ και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 11/12/2020 ώρα 11:00πμ.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ήλιδας, ημέρες
εργάσιμες και ώρες 10:00-14:00 ,Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 Τηλέφωνο:2622360590-591, e-mail:dzafeir@amaliada.gr FAX:2622360501

Διευκρίνηση 03/12/2020:
Στην σελίδα 3 της Μελέτης καθώς στην σελίδα 45 της Διακήρυξης, η σωστη προδιαγραφή για τον σκλήρο δίσκο της κεντρικής ομοναδας της Ομαδας Α είναι η ακόλουθη: Χαρακτηριστικά Σκληρού Δίσκου:  M.2 SSD PCIe NVMe.
Σε ότι εχει να κανει με προδιαγραφες εξοπλισμού να ληφθεί υπόψη το αρχειο της μελετης σε μορφή Word.

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

hot!
Date added: 11/26/2020
Date modified: 12/03/2020
Filesize: 2.38 MB
Downloads: 1351

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας» με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.387,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.990,00  ΦΠΑ :14.397,60 €).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφων προσφορών ορίζεται η 22/12/2020 και ώρα 10:00πμ και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 22/12/2020 ώρα 10:00πμ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     

ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
      
      
Πληροφορίες: 2622360576

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3

hot!
Date added: 11/05/2020
Date modified: 11/05/2020
Filesize: 1.12 MB
Downloads: 1363

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρου» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό 94644, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ.: 27200
Τηλ.:26220 29713
Telefax: 2622360559
E-mail: routsis@amaliada.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr
Κωδικός NUTS: EL 633

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosilidas.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης από τον Δήμο Ήλιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 34144512-0

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 633

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια απορριμματοφόρου 2020 του Δήμου Ήλιδας, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην αριθ. 19/2020
μελέτη, της Δ/νσης Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού & Πρασίνου. Προβλέπεται η προμήθεια επιλέξιμων ειδών, με βάση τη πρόσκληση για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου
Εσωτερικών που αναφέρονται στην ανωτέρω μελέτη.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

7. Διάρκεια σύμβασης: 150 ημέρες από την υπογραφή της

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη. Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του καθαρού ποσού του προϋπολογισμού (2.419,35 €)

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οχι

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του 2.3.1. κριτηρίου ανάθεσης της διακήρυξης Δημάρχου ΗΛΙΔΑΣ με αριθμ. Πρωτ. 25564/02.11.2020.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με αρχή την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών στις
23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 17:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Έργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Έργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας"

hot!
Date added: 11/03/2020
Date modified: 11/18/2020
Filesize: Unknown
Downloads: 1819

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας» µε προϋπολογισμό 252.000,00€  (με Φ.Π.Α).
Κωδικός  CPV: [45233140-2] (Οδικά Έργα).
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633.  Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 23/11/2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.59.59.

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την « Προμήθεια Εξοπλισμού mini DSLAM και τηλεφωνικού εξοπλισμού» Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την « Προμήθεια Εξοπλισμού mini DSLAM και τηλεφωνικού εξοπλισμού»

hot!
Date added: 09/23/2020
Date modified: 09/23/2020
Filesize: 1.97 MB
Downloads: 1395

Ο Δήμαρχος Ήλιδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Εξοπλισμού mini DSLAM και τηλεφωνικού εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.980,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 39.500,00  ΦΠΑ :9.480,00 €).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφων προσφορών ορίζεται η 06/10/2020 και ώρα 11:00πμ και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 06/10/2020 ώρα 11:00πμ. 

Διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου με σκοπό την φιλοξενία των αδέσποτων ζώων του Δήμο Ήλιδας Διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου με σκοπό την φιλοξενία των αδέσποτων ζώων του Δήμο Ήλιδας

hot!
Date added: 09/21/2020
Date modified: 09/21/2020
Filesize: 631.07 kB
Downloads: 1387

Ο Δήμαρχος Ήλιδας διακηρύττει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου με σκοπό την φιλοξενία των αδέσποτων ζώων του Δήμο Ήλιδας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 13η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρες από 11.30π.μ. έως 12.30μ.μ. και θα κατατεθούν οι προσφορές των ακινήτων  (εκτός των οικονομικών προσφορών).


Οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία περιγράφονται ανλυτικά στα συννημένα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ήλιδας " ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ήλιδας "

hot!
Date added: 08/19/2020
Date modified: 08/19/2020
Filesize: 5.03 MB
Downloads: 1630

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ήλιδας» µε προϋπολογισμό 200.000,00€  (με Φ.Π.Α και αναθεώρηση).
Κωδικός  CPV: [45332200-5] (Υδραυλικά Έργα).
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633.  Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 14/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.59.59.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS