ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri20092019

LAST_UPDATESat, 14 Sep 2019 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ" ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ"

Date added: 07/23/2019
Date modified: 07/23/2019
Filesize: 1.36 MB
Downloads: 74

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ προϋπολογισμού  #74.400,00# € με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ: 27200
Τηλ.: 2622360590
Telefax:2622360501
E-mail: dzafeir@amaliada.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr

2. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή).

3. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με συνοπτικό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι την 02/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ.Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019

Date added: 07/09/2019
Date modified: 07/09/2019
Filesize: 2.35 MB
Downloads: 38

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2019" προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 49.983,73 συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ: 27200
Τηλ.: 2622029716
Telefax:2622360501
E-mail: info@dimosilidas.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr

2. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή).

3. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με συνοπτικό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι την 22/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ.Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

hot!
Date added: 07/02/2019
Date modified: 07/02/2019
Filesize: 1.74 MB
Downloads: 154

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 38.086,50 συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ 24%, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας και των υπαγόμενων σε αυτό Νομικών Προσώπων, για χρονικό διάστημα έως 31-12-2019.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ: 27200
Τηλ.: 2622360562
Telefax:2622360501
E-mail: axaritos@amaliada.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr

2. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
Α) βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)

3. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με συνοπτικό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 15/07/2019.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

hot!
Date added: 05/20/2019
Date modified: 05/20/2019
Filesize: 2.63 MB
Downloads: 164

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ προϋπολογισμού #60.000,00# ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ: 27200
Τηλ.: 2622360561
Telefax:2622360569
E-mail: chriszafeir@amaliada.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosilidas.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Δαπανών του Δήμου Ήλιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 75252000-7

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Παραλιών Δήμου Ήλιδας

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερες (4) Μήνες

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη και στη μελέτη

8. Εγγυήσεις συμμετοχής: Δεν απαιτείται.

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με συνοπτικό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 30/05/2019 και ώρα 12:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Περ  Διακ  χώρου για αδέσποτα ζώα Περ Διακ χώρου για αδέσποτα ζώα

hot!
Date added: 04/18/2019
Date modified: 04/18/2019
Filesize: 362.29 kB
Downloads: 218

Περ  Διακ  χώρου για αδέσποτα ζώα

Περ. Διακ. 5ου Νηπιαγωγείου Περ. Διακ. 5ου Νηπιαγωγείου

hot!
Date added: 04/18/2019
Date modified: 04/18/2019
Filesize: 15.86 kB
Downloads: 197

Περ. Διακ. 5ου Νηπιαγωγείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ

hot!
Date added: 04/04/2019
Date modified: 04/04/2019
Filesize: 4.37 MB
Downloads: 236

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Κάδων» προϋπολογισμού 39.978,84 ευρώ με το Φ.Π.Α. ΣΑΤΑ 2019.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ήλιδας και συγκεκριμένα στο Λαζαράκειο Δημοτικό κτίριο, Φ. Εταιρείας 6

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ.: 27200
Τηλ.:2622029714
Telefax: 2622029715
E-mail: program@amaliada.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr
Κωδικός NUTS: EL 633

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosilidas.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τον Δήμο Ήλιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 44613700-7

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 633

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου για το τρέχον έτος.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

7. Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2019 .

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οχι

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ήλιδας και συγκεκριμένα στο Λαζαράκειο Δημοτικό κτίριο, Φ. Εταιρείας 6, την 15/04/20191, με ώρα έναρξης 10:00 πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.


Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (λήξη), δηλαδή 15/04/20192, και ώρα 11:00 πμ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

hot!
Date added: 03/18/2019
Date modified: 03/18/2019
Filesize: 179.02 kB
Downloads: 232

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην θέση «Μάντρα» της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας έκτασης (16) στρεμμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με σκοπό να καλλιεργηθεί σύμφωνα με την 466/2018 Α.Δ.Σ με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 40,00 € το έτος. Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια.


Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο της διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκμίσθωσης ακινήτου της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκμίσθωσης ακινήτου της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας

hot!
Date added: 02/27/2019
Date modified: 02/27/2019
Filesize: 178.58 kB
Downloads: 394

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην θέση «Μάντρα» της τοπικής κοινότητας Αυγής της Δ.Ε Πηνείας έκτασης (16) στρεμμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με σκοπό να καλλιεργηθεί σύμφωνα με την 466/2018 Α.Δ.Σ με ελάχιστο όριο  πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 40,00 € το έτος. Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια.
 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

hot!
Date added: 02/26/2019
Date modified: 02/26/2019
Filesize: 3.42 MB
Downloads: 416


Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ προϋπολογισμού  #97.170,31# € με το Φ.Π.Α. (13% & 14%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό 71165  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ.: 27200
Τηλ.:2622360526 -2622360515
E-mail: aleventi@amaliada.gr   & cpapageorgiou@amaliada.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr
Κωδικός NUTS: EL 633

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosilidas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Δήμο Ήλιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 1500000-8, 1510000-9, 1520000-0,1530000-1, 1581000-9, 1550000-3
4. Κωδικός NUTS  τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 633
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Ήλιδας και των Ν.Π. αυτού (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) για ένα έτος.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
7. Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη. Εγγυήσεις συμμετοχής 1% επί του καθαρού ποσού και για κάθε ομάδα συμμετοχής
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα-ομάδες: Ναι
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) ομάδες, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και περιγράφονται στη Μελέτη και στη Διακήρυξη.
10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα ειδών
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με αρχή την  ημέρα δημοσιοποίησης στο ΕΣΗΔΗΣ και ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών την 21/03/2019 και η ώρα λήξης  12:30 μμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS