ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu29022024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο Φόρων και Τελών

Γραφείο Φόρων και Τελών

Γραφείο Διαχείρισης Περιουσίας

 

Το Γραφείο Διαχείρισης Περιουσίας είναι αρμόδιο για την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται αφενός ο προσπορισμός του μέγιστου δυνατού οφέλους για το δήμου και αφετέρου η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα αποφεύγεται η διατήρηση σχολάζουσας δημοτικής περιουσίας.

 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

 

1)              Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.

 

2)              Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα). Για τα τοπογραφικά στοιχεία συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Για την οικονομική αποτίμηση συνεργάζεται με Γραφείο Οικονομικών και Στατιστικών Δεδομένων του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου.

 

3)              Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του δήμου.

 

4)              Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ.).

 

5)              Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.

 

6)              Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

 

Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων

Το Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων είναι αρμόδιο για τη σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων που θα αποσταλούν στο Ταμείο για είσπραξη. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεων ώστε να βελτιώνεται η χρηματοοικονομική κατάσταση του δήμου και να μπορεί να ανταποκριθεί ο δήμος στην αποστολή του.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
2)    Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλόμενων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών .
3)    Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
4)    Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
5)    Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, κλπ.
6)    Αποστέλλει τους οριστικοποιημένους τους βεβαιωτικούς καταλόγους στο Ταμείο προκειμένου να βεβαιωθούν ταμειακά καινά εισπραχθούν

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS