ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun21072024

LAST_UPDATETue, 16 Jul 2024 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην ένταξη και την εξέλιξη των εργαζομένων και των αιρετών στο δήμο (πρόσληψη, διορισμός, ορκωμοσία, εκπαίδευση, μονιμοποίηση, χορήγηση αδειών, μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, πλήρωση θέσεων ευθύνης, συνταξιοδότηση κ.λ.π.). Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
2)    Τηρεί μητρώο του προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
3)    Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών Κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
4)    Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτείαγια τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο Ποιότητας και Αποδοτικότητας και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
5)    Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του δήμου με στόχοτόσοτην αξιοποίησητων προσόντωντων στελεχώνόσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη τωναναγκών τωνδημοτικών υπηρεσιών.
6)    Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
7)    Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
8)    Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
9)    Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου (π.χ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του δήμου, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.).
10)    Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.
11)    Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
12)    Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο δήμο με το σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων (π.χ. εκδηλώσεις, ταξίδια κ.λπ.).
13)    Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του ( πχ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
14)    Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
15)    Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).
16)    Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησης τους στο δήμο.
17)    Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειαςτων εργαζομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές :
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας τηςυγείας των εργαζομένων.
(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS