ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu29022024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Γραφείο Ποιότητας και Αποδοτικότητας

Γραφείο Ποιότητας και Αποδοτικότητας

Το Γραφείο Ποιότητας και Αποδοτικότητας είναι υπεύθυνο για την θέσπιση και τήρηση προτύπων ποιότητας στη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αποτελεσματική λειτουργία όλων των οργανικών μονάδων και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους δημότες.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
2)    Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
3)    Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξη τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.
4)    Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
5)    Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
6)    Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματα τους.
7)    Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισης τους στις ανάγκες των πολιτών.
8)    Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
9)    Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεωνγια την βελτίωση της οργάνωσης του δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του.
10)    Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του δήμου και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών του δήμου προς τους πολίτες.
11)    Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του δήμου σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS