ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu29022024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο Φόρων και Τελών

Γραφείο Φόρων και Τελών

Το Γραφείο Φόρων και Τελών είναι αρμόδιο για τον καθορισμό του ύψους των επιβαλλόμενων φόρων και τελών και τον υπολογισμό των υποχρεώσεων των υπόχρεων δημοτών. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η δίκαιη συμμετοχή των δημοτών και των κατοίκων ή επιτηδευματιών της περιοχής στα φορολογικά βάρη. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η τήρηση της αρχής ο «επιβαρύνων» πληρώνει.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
2)    Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του δήμου για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για τον υπολογισμό των αντίστοιχων χρεώσεων.
3)    Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.
4)    Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του δήμου.
5)    Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.
6)    Συλλέγει στοιχεία για τον υπολογισμό της φορολογητέας βάσης από άλλους φορείς (Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).
7)    Εισηγείται την επιβολή φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων και τον καθορισμό των ποσών ή συντελεστών επιβολής.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS