ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu29022024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για την έκδοση οικοδομικών αδειών και τη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων στην περιοχή ευθύνης του δήμου.

Αποτελείται από τρία (3) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών και Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχειοθέτησης.

 

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχειοθέτησης

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχειοθέτησης είναι αρμόδιο γιατην παροχή γραμματειακής υποστήριξης και την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που χειρίζεται η Διεύθυνση Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Τηρεί το γενικό και εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Διεύθυνσης.

2)Οργανώνει και διαχειρίζεται το αρχείο των οικοδομικών αδειών και το γενικό αρχείο της Διεύθυνσης.

3)Διακινεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

4)Εκδίδει βεβαιώσεις για ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα μετά από αντιπαραβολή με τα πρωτότυπα.

5)Μεριμνά για τη φύλαξη και τον καθαρισμό των χώρων.

6)Μεριμνά για τη λειτουργία του εξοπλισμού και των μέσων επικοινωνίας.

7)Αποστέλλει στατιστικά στοιχειά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

8)Συντάσσει έγγραφα και πράξεις.

9)Συνεργάζεται με το ΚΟΣΕ του δήμου για την παροχή δεδομένων γεωγραφικής πληροφορίας για πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα.

10)Μεριμνά για την ανάρτηση και δημοσίευση των αποφάσεων και πράξεων.

11)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της Διεύθυνσης και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

12)Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

 

Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

Το Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών είναι αρμόδιο για την άσκηση ελέγχου ως προς την πολεοδομική νομοθεσία στις κατασκευές στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αποφυγή αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι:

1)Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.

2)Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

3)Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και βεβαιώνει τα πρόστιμα στα αρμόδια ταμεία μετά την οριστικοποίηση αυτών.

4)Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική Αστυνομία.

5)Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.

6)Ελέγχει την επικινδυνότητα των κατασκευών από άποψη δομικής και στατικής ασφάλειας και προχωρά στο χαρακτηρισμό τους ως επικινδύνων οικοδομών ή επικινδύνως ετοιμόρροπων. Στη συνέχεια εισηγείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες προς άρση του κινδύνου.

7)Επιμελείται της συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής αυθαιρέτων κτισμάτων.

8)Χορηγεί εγκρίσεις και θεωρεί τις οικοδομικές άδειες για τη σύνδεση των κατασκευών με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

9)Χορηγεί βεβαιώσεις καταλληλότητας χρήσης σε υφιστάμενες οικοδομές.

 

Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Το Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών είναι αρμόδιο για την παραλαβή των αιτήσεων και την έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και η τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι : 

1)      Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.

2)Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.

3)Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.

4)Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ήανάκλησηαδειών, αν απαιτείται.

5)Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι έτη από τηνέκδοσητης οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.

6)Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α' του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

7)Θεωρεί τους όρους δόμησης και χορηγεί βεβαιώσεις χρήσης γης και αρτιότητας οικοπέδων.

8)Χορηγεί βεβαιώσεις νομιμότητας για τα υφιστάμενα προ του 1955 κτίσματα.

9)Εισηγείται στο ΣΧΟΠ του Νομού για εξαιρέσεις από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών.

10)Παρέχει πληροφορίες ΓΟΚ και λοιπών πολεοδομικών διατάξεων.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS